نادر نوری
1397/8/19
نادر نوری
1397/6/26
انتشار
نادر نوری
1397/5/28
نادر نوری
1397/5/28
نادر نوری
1397/5/28
نادر نوری
1397/3/2
     زاد روزت خجسته باد دخترم                 نور چشمی امید من خوش اخترم راستجو باش و حق مدارهر زمان              عزت این است در جهان  به باورم   دکتر  نادر نوری  خرداد 97
نادر نوری
1397/3/2
     زاد روزت خجسته باد دخترم                 نور چشمی امید من خوش اخترم راستجو باش و حق مدارهر زمان              عزت این است در جهان  به باورم   دکتر  نادر نوری  خرداد 97
نادر نوری
1397/2/1
 دام  مکن چون دگران قرآن را 
نادر نوری
1396/9/12
                                      من آن سرو سهی هستم که ازخاک و خسان رستم                            اگر دنیا    به هم ریزدنگردد کج همی دستم نه مغرورم نه مکارم نه مزدوری  ریاکارم                           نه مردم را بیازارم نه روباهی ربا خوارم من از مرغان  قافم که جدا مانده ز سامانش                         پرش بسته دلش خسته  بنالدغم ز افغانش من آن سیمر  غ دستانم   شفا  خیزد ز دستانم                           سقای حق پرستانم وفا دارم به وجدانم غبار غم بر اندازم  چو طرحی نو در اندازم                        فلک را سقف بشکافم به افکارچو شهبازم نمی  فهمند  درد ما  ستم سازان و جاهلها                         به جای حل یک مشکل  بیفزایند  مشکلها کنون  نادر بیا بنشین  برای که  رجز خوانی  ؟                      جهان  جز با  خردورزی نگیرد هیچ سامانی بر گرفته از وبلاگ دکتر نادر نوری golalinoory.blog.ir
نادر نوری
1396/9/2
نادر نوری
1396/8/21
گرچاره جویی به فن و تدبیر در روبه رویت شتر شود شیر  گرساده لوحی  تو نا توانی  خود می شوی در، سد غلّ وزنجیر  دکتر نادر نوری ابان 96
نادر نوری
1396/8/9
نادر نوری
1396/8/9
نادر نوری
1396/6/6
گر زورمندی گر شاه و رهبر گر تیز هوشی با هوش بر تر گر هرمهارت در مخچه داری گر علم عالم در بقچه داری یک مشت خاکی ای آدمیزاد از خود رها شو میهن بکن شاد   دکتر نادر نوری شهریور 96
نادر نوری
1396/5/5
نادر نوری
1396/4/17
نادر نوری
1396/3/25
نادر نوری
1396/2/13
نادر نوری
1396/2/9
نادر نوری
1396/2/2