Mrjastin
1396/5/21
بین تَمام انتخابایے که تو زِندگیم کردم،
"تنهایے" بِهترین انتخابم بود..
Mrjastin
1396/5/21
یاد بگیرید؛
‏تنهایی رو به جمعی که بهش تعلق ندارید ترجیح بدین...!

Mrjastin
1396/5/20
آهای بالایی !!!

واس همه خدایی ...

واس ما کجایی ؟!؟
Mrjastin
1396/5/20
روزی جواب چشمان خیس
مرا خواهی دید..
زمانی که دخترت از رفتن
عشقش هق می زند...