LGX1XST
1397/10/4

بهترین روش تشخیص عسل طبیعی از تقلبی چیست
هترین روش شناخت عسل طبیعی و تشخیص آن از عسل تغذیه ای و تقلبی اعتماد به زنبوردار وصحرایی که زنبور در آن مستقر میباشداگر در این مورد شک وتردید داشتید آزمایشگاه تخصصی عسل است که تقریبا در همه استان های کشور چنین آزمایشگاه هایی وجود دارد. آزمایشگاه عسل دوقاشق از عسل را دریافت می کند و تست های متعددی از جمله تست ساکاروز عسل (Sucrose) و تست دیاستاز و . . بر روی آن انجام می دهدکه شامل ۱۵ نوع تست متفاوت میباشد.
https://irasal.com/detect-honey-natural/