Kattii
1396/6/4
ایرانیان باستان
شادترین مردم جهان بودند

درایران باستان بیش از۶۵ جشن همگانی درسال گرفته میشد و ازاین حیث ایرانیان باستان را شادترین مردم جهان می شناختند