محمدرضا مرادی
1398/1/18
دانش آموزان عزیز سال نهم می توانند نمونه سوالات ریاضی نهم سال 97 را همراه با پاسخ ویدیویی از لینک زیر مشاهده و دریافت کنند:
http://maktabyar.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-97/
محمدرضا مرادی
1398/1/18