EhsanKF
1395/10/23
شعری در رابطه با مادر از خودم: بودنت در جمع خانه نعمت است، ارزش هر تار مویت بی قیمت است/مسجد و روضه نمیخواهد عبادت آدمی،دست مادر را بوسیدن خود عبادت استE.K🌸