Dokhtarak20
1395/8/14
گاهی باید هیچ نگویی دیگر تمام کنی ولش کنی و بگذاری هرچه میخواهد بشود گاهی که دیگر خسته ای از برخی آدمها و منم منم هایشان از سخن ها و برچسب ها !! گاهی باید بگذری تا بگذرد گاهی باید در برخی از مراحل زندگی خیلی ها خیلی خوب بشناسی !! گاهی باید بنشینی و به اشتباهاتت فکر کنی به ساعتهای تلف شده عمرت که تمامش کردن برخی ها که میگفتن دوستت دارم و ..

این روز ها نمایش ها روی صحنه تئاتر نیست امروز ها همه بازیگرند و نقاب دارند و نمایش هم خوب بلدند خوب!!

دیالوگ نمایش خیلی از این گرگ های انسان نما فقط یک جمله است[ دوستت دارم]


گاهی باید چوب بی تفاوتی بر دستت بگیری فقط برای کوبیدن به سر این گرگ ها


یادش بخیر آن قدیم ها میگفتند همه جور آدم در کره ی زمین وجود دارد

و الان باید بگویند: همه جور حیوان انسان نما در کره ی زمین وجود دارد


پس بهتر است در این شرایط چوب بی تفاوتی ات را محکم تر بگیری نزدیک که شدند فقط یک ضربه کافیست فقط یک ضربه!!!