Delaram11
1395/10/15
گذشتـم...
گذشتـی....
مـن از یکــ دنیــــــا بـرای تـــو
وتو ازمــن،
بخـاطـر دنیـای خـودت!!!