Baran64_2011
1396/11/14
یک نفر دل به شما بست، همین ست که هست
اگر او عاشق اگر مست، همین ست که هست

بی تو این ثانیه ها را نفسی بند نبود
اسم این حادثه عشق ست، همین ست که هست

مثل جنگاور رومی که برای تو نهد
جان خود را به کف دست، همین ست که هست

باید از دلخوری باغچه پرهیز نکرد
اگر او با دل ما هست، همین ست که هست

با تو از فاصله معنای عجیبی دارم
گاه اندازه ی یک شست، همین ست که هست

باز پیغام دلم را به نگاهت برسان
که کسی دل به شما بست، همین ست که هست.