علی بشیری
1395/8/15
مرگ بر امریکا👊✊✊✊
علی بشیری
1395/8/13
یا حسین(ع)