7026178
1397/8/7
دقیق مشخصه که من اینجا بخ چ منظور هستم و این میتونه کافی باشه برای گام اول رو به زندگی بهتر و اینده ای بهتر اگر چه دستانم کوچک و ناتوان خواهد بود قطعا قلبی بزرگ و روحی بزرگ کافیست و با درک این جمله مرا خوشحال کنید.