48TPHQD
1397/6/17
برای ثروتمند شدن
1.احترام گذاشتن به همه چیز.
2.حس رضایتمندی بالا.
3.(قانون جذب کاینات با احساس و شادی قوت میگیرد)به زندگیتان لبخند بزنید.
4.قدردانی و سپاس.
5.باورش کنید وباور داشته باشید به رویاهاتان.